Ειδικά Λιπαντικά και Γράσα . Special Lubricants and Greases

Products Contact us

Βιο-αποικοδομήσιμα Λιπαντικά. Biodegradable Lubricants

More Info Services

Home

Lubrichemo Products

Η Lubrichemo Hellas, εμπορεύεται κυρίως βιοαποικοδομήσιμα λιπαντικά και χημικά προϊόντα ειδικών προδιαγραφών και απαιτήσεων για εξειδικευμένες εφαρμογές, συνθετικής κυρίως βάσης, όπως ψυκτέλαια, συνθετικά λιπαντικά συμπιεστών, άκαυστα υδραυλικά κλπ


Lubrichemo Hellas, sells lubricants (biodegradable lubricants mostly) and chemical products of special requirements and requirements for specialized applications, mainly synthetic base, such as refrigerant oils, synthetic lubricants compressors, non-flammable hydraulic etc.

Learn More

Επίσημος Aντιπρόσωπος PANOLIN

Η εταιρία Lubrichemo Hellas, έχει την επίσημη αντιπροσώπευση της Ελβετικής Εταιρίας Λιπαντικών Panolin στην Ελλάδα, προμηθεύοντας προϊόντα σε ολόκληρο τον κόσμο.Τα λιπαντικά προϊόντα Panolin καλύπτουν τις απαιτήσεις λίπανσης για οχήματα, πλοία και βιομηχανίες μέσω προϊόντων ορυκτής βάσης (ορυκτέλαια), αλλά κυρίως συνθετικών και εξειδικευμένων προϊόντων.


Lubrichemo Hellas, has official representation of the Swiss Lubricant Company Panolin in Greece, supplying products around the world. Panolin lubricants cover lubrication requirements for vehicles, ships and industries through mineral-based products (mineral oils) but mainly synthetic and specialized products.

Learn More

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Η Lubrichemo Hellas, παρέχει τεχνική υποστήριξη για θέματα χρήσης, προδιαγραφών και εγκρίσεων λιπαντικών και χημικών προϊόντων, καθώς και ειδικών απαιτήσεων προϊόντων, αναφορικά με ποιοτικά και περιβαλλοντικά κριτήρια (Βιοδιασπώμενα λιπαντικά).


Lubrichemo Hellas, provides technical support and special consulting on use, specifications and approvals of lubricants and chemicals, as well as specific product requirements regarding quality and environmental criteria (eg biolubricants).

Learn More

Who we are

Η εταιρία ΛΟΥΜΠΡΙΚΕΜΟ ΕΛΛΑΣ ΕΕ (Lubrichemo Hellas Co) δραστηριοποιείται με πολυετή εμπειρία στην πώληση:

 • Ειδικών Λιπαντικών και κυρίως Βιοαποικοδομήσιμων λιπαντικών για χρήση στην ναυτιλία, offshore, κατασκευαστικά και εκσκαφές σε ευαίσθητα περιβάλλοντα (dredging)
 • Γράσων και κυρίως Βιοαποικοδομήσιμων γράσων
 • Ειδικών λιπαντικών για βιομηχανίες τροφίμων (food grades)
 • Ειδικών συνθετικών λιπαντικών για βιομηχανικές χρήσεις και χρήσεις σε ναυτιλία (Λιπαντικά ψυκτικών μηχανημάτων, συμπιεστών, κλειστών κιβωτίων και γραναζιών κλπ)
 • Ειδικών χημικών προϊόντων για βιομηχανική και λοιπή χρήση με κύρια έμφαση στα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα
 • Τεχνική Υποστήριξη σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος και χρήσης λιπαντικών και χημικών προϊόντων, και ειδικά θέματα χρήσης, προδιαγραφών και εγκρίσεων λιπαντικών και χημικών προϊόντων, καθώς και ειδικών απαιτήσεων προϊόντων, αναφορικά με ποιοτικά και περιβαλλοντικά κριτήρια (βιοδιασπώμενα λιπαντικά).
Βιοαποικοδομήσιμα λιπαντικά βιοδιασπώμενα λιπαντικά - Biodegradable lubricants

Lubrichemo Hellas Co has extensive experience in sales industry. The scope of the company's activity is the sale of:

 • Special Lubricants and especially Biodegradable Lubricants for use mainly in shipping industry
 • Greases and mainly biodegradable greases
 • Specialty lubricants for food grades
 • Special synthetic lubricants for industrial and marine use (Lubricants for refrigerating equipment, compressors, closed boxes and gears etc.)
 • Special chemicals for industrial and other use with a focus on environmentally friendly products
 • Technical Support on quality, environment and use of lubricants and chemicals, and special consulting on use, specifications and approvals of lubricants and chemicals, as well as, specific product requirements, regarding quality and environmental criteria.
Τα βιοαποικοδομήσιμα λιπαντικά (βιοδιασπώμενα λιπαντικά) έχουν ελάχιστη ή μηδενική τοξικότητα. Biodegradable lubricants have low or zero toxicity.
βιοαποικοδομήσιμα λιπαντικά

Ready to find out more?